1. TAAL, LANGUE Nederlands: Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar in het Nederlands en Frans. De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is de enige authentieke. Français: Ces conditions générales de vente et livraison sont disponibles sur simple demande en néerlandais et français. La version en néerlandais de ces conditions générales de vente et livraison est la seule version authentique. 

2. DEFINITIES 

2.1 “Sitac”: de naamloze vennootschap “SITAC EUROPE NV”, met maatschappelijke zetel te B-3500 Genk, Melbergstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0751.645.872  , en gekend bij de BTW- administratie onder het nummer BTW nummer BE 0751.645.872, gerechtelijk arrondissement Limburg. 

2.2 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 

2.3 “Klant”: elke (rechts)persoon die een product en/of dienst aankoopt bij Sitac, een order plaatst bij Sitac, en/of een prijsaanvraag stuurt aan Sitac, evenals iedereen die in naam of voor rekening van een andere (rechts)persoon een product en/of dienst aankoopt bij Sitac, een order plaatst bij Sitac, en/of een prijsaanvraag stuurt aan Sitac. 

2.4 “Aangetekende Klachtenbrief”: een ter post aangetekende brief, met de vermelding van het factuurnummer, alle referentienummers (voor zover van toepassing) weergegeven op de schriftelijke overeenkomst tussen Sitac en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van Sitac, de leveringsbon uitgaande van Sitac en/of de factuur uitgaande van Sitac, met een nauwkeurige identificatie van de producten en/of dienstenprestaties en een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek. 

2.5 “Conformiteit Van De Levering” (exhaustieve definitie): levering van de juiste (types van) producten en/of dienstenprestaties, zonder zichtbare gebreken, op de juiste locatie in conformiteit met de schriftelijke overeenkomst tussen Sitac en de Klant of bij het ontbreken hiervan in conformiteit met de orderbevestiging uitgaande van Sitac. Bij ontbreken van zowel een schriftelijke overeenkomst tussen Sitac en de Klant, als van een orderbevestiging uitgaande van Sitac, wordt de juistheid van de (types van) producten en/of dienstenprestaties en van de locatie geëvalueerd t.o.v. het order van de Klant. 

3. TOEPASBAARHEID 

3.1 Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Klant door het sturen van een prijsaanvraag, het plaatsen van een order en/of het sluiten van een overeenkomst met Sitac, dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen Sitac en de Klant, zowel huidige als toekomstige (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige): (1) de schriftelijke overeenkomst tussen Sitac en de Klant; (2) de schriftelijke en/of elektronische orderbevestiging uitgaande van Sitac; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) art. 4-88 van het Weens Koopverdrag; (5) de Unidroit Principles; (6) het Belgische recht, met uitsluiting van de artikelen 1-3, en 89-101 van het Weens Koopverdrag. Andere voorwaarden en/of normen, zoals onder meer de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk afgewezen door Sitac. Andere (afwijkende) voorwaarden zijn enkel van toepassing indien Sitac deze (afwijkende) voorwaarden uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekent. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten. 

3.2 Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Klant worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming. 

3.3 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen of een deel van een bepaling zullen Sitac en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden. 

3.4 Sitac behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of te wijzigen. 

4. OFFERTE, ORDER EN ORDERBEVESTIGING 

4.1 Sitac behoudt zich het recht voor eventuele vergissingen in prijslijsten recht te zetten en kan alle aanbiedingen (zoals onder meer – maar zonder daartoe beperkt te zijn – deze in de prijslijst) en offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. In elk geval zijn alle aanbiedingen en offertes van Sitac vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant. 

4.2 Zodra Sitac een nieuwe prijslijst uitvaardigt, vervangt deze prijslijst alle voorgaande prijslijsten. Enige aanbiedingen en/of offertes die alsdan nog niet schriftelijk door de Klant zijn aanvaard, worden bij de uitvaardiging van een nieuwe prijslijst automatisch geacht niet langer geldig te zijn.

 4.3 De overeenkomst tussen Sitac en de Klant komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is Sitac in rechte te verbinden, het order van de Klant schriftelijk en/of elektronisch bevestigt, dan wel zodra Sitac de uitvoering van het order opstart. De schriftelijke en/of elektronische aanvaarding van een order door agenten en/of vertegenwoordigers van Sitac geldt niet als voormelde orderbevestiging en volstaat niet om Sitac te verbinden. 

4.4 Alle leveringen van producten en/of elke uitvoering van dienstenprestaties die niet expliciet werden voorzien in de schriftelijke overeenkomst tussen Sitac en de Klant of bij het ontbreken hiervan in de orderbevestiging uitgaande van Sitac, worden geacht bijkomende bestellingen en/of meerwerken te zijn op vraag van de Klant, en worden als dusdanig aangerekend aan de Klant. 

4.5 Sitac is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan, en heeft steeds het recht om een minimum factuurbedrag voorop te stellen. 

5. PRIJS EN KOSTEN 

5.1 Alle prijzen zijn BTW exclusief en worden in Euro uitgedrukt. Sitac vaardigt van tijd tot tijd nieuwe prijslijsten uit, die vanaf de daarin vermelde datum (of ontbreken daarvan vanaf de datum van publicatie) de vorige prijslijsten herroepen. Enkel de prijzen vermeld in de meest recente prijslijst zijn geldig. Voor elke bestelling afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend. Deze is slechts geldig voor een welbepaalde bestelling en geldt dus niet voor eventuele andere, zelfs gelijkaardige bestellingen. 

5.2 Ingeval van oponthoud, heeft Sitac het recht om de prijzen te verhogen die worden weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen Sitac en de Klant of bij het ontbreken hiervan in de orderbevestiging uitgaande van Sitac. Onder oponthoud wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): laattijdige betaling; het niet volbrengen door de Klant van de verplichtingen die worden weergegeven in de artikelen 9 en 14 van deze Algemene Voorwaarden; etc. 

5.3 Wijzigingen van leverancier(s) onafhankelijk van Sitac, valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de definitieve oplevering van de producten en/of de dienstenprestaties, geven Sitac het recht de overeengekomen prijs evenredig te verhogen. 

5.4 Sitac behoudt zich het recht voor een voorschot, integrale betaling of enige andere vorm van zekerheid tot betaling te eisen alvorens over te gaan tot uitvoering van haar verplichtingen t.o.v. de Klant. 

6. VERBINTENISSEN VAN Sitac 

6.1 De verbintenissen van Sitac beperken zich tot een nauwkeurige uitvoering van haar verplichtingen zoals omschreven in de schriftelijke overeenkomst tussen Sitac en de Klant of bij het ontbreken hiervan in de orderbevestiging uitgaande van Sitac. Indien er noch een schriftelijke overeenkomst werd opgesteld tussen Sitac en de Klant, noch een orderbevestiging uitgaande van Sitac, en Sitac reeds begonnen is aan de uitvoering van het order, blijft de verantwoordelijkheid van Sitac beperkt tot de uitvoering van het schriftelijk order van de Klant. 

6.2 Sitac biedt enkel de kwaliteitswaarborgen die uitdrukkelijk worden vermeld in de schriftelijke overeenkomst tussen Sitac en de Klant, in de orderbevestiging uitgaande van Sitac, in de door Sitac opgestelde offerte en/of in de medegedeelde prijslijsten.

6.3 Sitac garandeert een monstergetrouwe levering met uitdrukkelijk voorbehoud voor geringe kleur- en kwaliteitsafwijkingen. 

6.4 Sitac kan slechts een garantie met betrekking tot kleurovereenstemming van meubelstoffen en lederuitvoeringen verstrekken indien de Klant hier uitdrukkelijk om verzoekt en mits gelijktijdige bestelling, evenwel met dien verstande dat geringe kleurafwijkingen nooit onder dergelijke garantie vallen. 

6.5 Sitac verklaart uitdrukkelijk dat de maten en afmetingen, zoals vermeld in de schriftelijke overeenkomst tussen Sitac en de Klant, in de orderbevestiging uitgaande van Sitac, in de door Sitac opgestelde offerte en/of in de medegedeelde prijslijsten slechts bij benadering gelden en behoudt zich het recht voor producten te leveren die kleine maatafwijkingen en/of veranderingen in vorm en uitzicht omvatten. 

6.6 Sitac is niet verantwoordelijk voor het gebruik en de eventuele gevolgen van het gebruik van materialen die door (of in naam en voor rekening van) de Klant of eindklant werden aangeleverd met het oog op de vervaardiging en/of behandeling van de betreffende producten met deze materialen. 

6.7 Sitac is niet verantwoordelijk voor het naleven van de respectievelijke wettelijke verplichtingen verbonden aan het gebruik van de producten die gelden in het land waar de producten zullen worden geleverd en/of gebruikt, zoals onder meer (zonder hiertoe beperkt te zijn) milieuverplichtingen, aanvraag van vergunningen, kwaliteitsvereisten, etc. 

6.8 Indien bepaalde producten en/of componenten van bepaalde producten niet voorradig zijn, kunnen Sitac en de Klant in onderling overleg overeenkomen om deze ontbrekende producten en/of componenten te vervangen door een functioneel equivalent van een ander merk of type. De eventuele vervanging van ontbrekende producten en/of componenten door een functioneel equivalent bevrijdt de Klant geenszins van zijn verplichtingen onder de artikelen 9 en 14 van deze Algemene Voorwaarden, en kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een vermindering in prijs of een ontbinding van de overeenkomst tussen Sitac en de Klant. De eventuele meerprijs van een dergelijke vervanging is niet inbegrepen in de prijs en wordt aangerekend aan de Klant. 

7. LEVERING VAN DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN EN/OF DIENSTENPRESTATIES 

7.1 Behoudens andersluidende overeenkomst gebeuren leveringen in België steeds conform de Incoterm® (2010) “Delivery Duty Paid” (DDP) op de plaats zoals vermeld in de schriftelijke overeenkomst tussen Sitac en de Klant of, bij gebreke daarvan, op de orderbevestiging uitgaande van Sitac en leveringen buiten België steeds conform de Incoterm® (2010) “Ex Works” (EXW) productieplaats zoals overeengekomen. 

7.2 De eventueel opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen betreffen de termijn waarbinnen de producten de terreinen van Sitac in principe kunnen verlaten en zijn steeds indicatief. Zij vormen geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van Sitac t.o.v. de Klant, noch van de schriftelijke overeenkomst tussen Sitac en de Klant, noch van de orderbevestiging uitgaande van Sitac. In geval van overschrijding van de aangegeven leveringstermijn, zullen Sitac en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen. Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen Sitac en de Klant. Wijzigingen in de prijsaanvraag en/of het order van de Klant, wijzigingen in de schriftelijke overeenkomst tussen Sitac en de Klant, evenals wijzigingen in de orderbevestiging uitgaande van Sitac, hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen. 

7.3 Sitac is in ieder geval niet aansprakelijk voor vertragingen opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van fabrikanten en/of leveranciers van Sitac, de Klant, diens klanten en/of enige andere derde. 

7.4 Sitac heeft het recht de aangekochte producten en/of de desbetreffende dienstenprestaties in verschillende delen te leveren. Gedeeltelijke levering of uitvoering kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen Sitac en de Klant. Indien de levering ingevolge overeenkomst of conform artikel 7.1 van deze Algemene Voorwaarden conform de Incoterm® (2010) “Ex Works” (EXW) plaatsvindt, dient de Klant de aangekochte producten zelf, op eigen kosten en op eigen risico op te halen op de door Sitac aangegeven of door partijen overeengekomen tijd en plaats. Bij gebrek aan ophaling binnen de vijf (5) werkdagen, is de Klant een stockagevergoeding verschuldigd van 1% van het volledige factuurbedrag per week. Zodra de geplande datum van ophaling met twee (2) weken overschreden is, heeft Sitac het recht om de overeenkomst tussen Sitac en de Klant, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met ingang op de datum van verzending van de ontbinding. De Klant is in dit geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 35% van het totale factuurbedrag, onverminderd het recht van Sitac om hogere schade te bewijzen. Indien de partijen in onderhavig geval, op verzoek van de Klant, overeenkomen dat Sitac het transport van de producten naar de overeengekomen bestemming zal regelen, doet Sitac dit enkel in naam, voor rekening en voor risico van de Klant. 

8. ONDERAANNEMING 

8.1 Sitac heeft het recht om (een deel van) de overeengekomen werken in onderaanneming te geven. 

8.2 Indien Sitac optreedt als onderaannemer, heeft Sitac een rechtstreekse vordering op de opdrachtgever, ten belope van het bedrag dat laatstgenoemde aan de medecontractant-hoofdaannemer verschuldigd is op het ogenblik van het instellen van de rechtstreekse vordering. 

8.3 Indien Sitac optreedt als onderaannemer, heeft Sitac bovendien een pandrecht op alle schuldvorderingen van de medecontractanthoofdaannemer, die voortkomen uit het aannemingscontract met betrekking tot het werk waarvoor op Sitac als onderaannemer een beroep werd gedaan. 

8.4 De in artikel 8.2 van deze Algemene Voorwaarden vermelde rechtstreekse vordering, evenals het in dit artikel 8.3 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen pandrecht, hebben niet enkel betrekking op de desbetreffende schuldvorderingen, maar ook op de accessoria, zoals onder meer (louter exemplatieve opsomming): de verwijlintresten en de eventuele vergoeding krachtens strafbeding. 

9. INFORMATIE, STALEN, MODELLEN EN ONTWERPEN 

9.1 De Klant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem bestelde producten en/of diensten. De Klant kan geen enkel recht ontlenen aan de informatie, stalen, modellen en/of ontwerpen die Sitac op eigen initiatief of op verzoek van de Klant zou verstrekken. 

9.2 De Klant draagt de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid om te bepalen of de aangekochte producten en/of dienstenprestaties geschikt zijn, en aan alle kwaliteitsvereisten voldoen m.b.t. het gebruik en/of de doelstellingen waarvoor de Klant en/of eindklant de producten en/of dienstenprestaties heeft aangekocht of wenst te gebruiken. De Klant zal hiertoe de nodige tests uitvoeren, en de noodzakelijke informatie (onder meer m.b.t. het juiste gebruik van de desbetreffende producten en/of componenten, de eventueel aan deze producten en/of componenten verbonden gevaren, de toepassingen en kwaliteiten van deze producten en/of componenten, etc.) opvragen. De Klant heeft hierbij de expliciete verplichting om de aldus verkregen informatie te verifiëren, onder meer m.b.t. de accuraatheid van de verkregen informatie, de volledigheid van deze informatie, en de toepasselijkheid van de informatie m.b.t. het gebruik en/of de doelstellingen waarvoor de Klant en/of eindklant de producten heeft aangekocht of wenst te gebruiken. 

9.3 Alle informatie die Sitac, op eigen initiatief of op vraag van de Klant, aan de Klant overhandigt, heeft een louter informatieve waarde en bevrijdt de Klant geenszins van zijn verplichtingen onder artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden. De verantwoordelijkheid van Sitac blijft dienaangaande steeds beperkt tot de verantwoordelijkheid die op dwingende wijze aan Sitac wordt opgelegd door de Belgische wetgeving. 

10. AANVAARDING, OPLEVERING EN KLACHTEN 

10.1 De Klant moet direct bij de inontvangstname van de aangekochte producten en/of dienstenprestaties een eerste verificatie uitvoeren, onder meer m.b.t. de Conformiteit Van De Levering. Klachten m.b.t. de Conformiteit Van De Levering moeten gebeuren door een voorbehoud te formuleren op de leveringsbon, en moeten binnen een termijn van achtenveertig (48) uur na levering aan Sitac worden bevestigd per Aangetekende Klachtenbrief, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht de geleverde producten en/of dienstenprestaties te aanvaarden zoals overeengekomen. 

10.2 Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van de door Sitac geleverde producten wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve levering van de desbetreffende producten en/of dienstenprestaties, en bevrijdt Sitac, van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform artikel 12 van de Algemene Voorwaarden. 

10.3 Klachten m.b.t. verborgen gebreken moeten uiterlijk binnen een termijn van zes (6) maanden na levering aan Sitac worden gemeld per Aangetekende Klachtenbrief. 

10.4 De Klant verliest in ieder geval het recht zich op enig gebrek te beroepen, indien hij Sitac hiervan niet op de hoogte brengt per Aangetekende Klachtenbrief, binnen een termijn van drie (3) werkdagen nadat hij deze niet-Conformiteit Van De Levering of dit gebrek heeft ontdekt of behoorde te ontdekken. 

10.5 Bij klachten m.b.t. de niet- Conformiteit Van De Levering die tijdig en correct aan Sitac worden gemeld, zal Sitac naar eigen keuze en inzicht: (1) de non-conforme en/of gebrekkige producten, componenten en/of dienstenprestaties (gedeeltelijk) vervangen of herstellen; of (2) het foutief gedeelte crediteren aan de prijs weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen Sitac en de Klant of bij het ontbreken hiervan, aan de prijs weergegeven in de orderbevestiging uitgaande van Sitac; of (3) indien het zichtbare gebreken betreft die niet substantieel zijn voor het gebruik van de aangekochte producten, een bedrag crediteren dat in alle redelijkheid overeenstemt met de aard en omvang van het betreffende gebrek. De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge de niet-Conformiteit Van De Levering en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door Sitac.

10.6 Bij klachten m.b.t. verborgen gebreken die tijdig en correct aan Sitac worden gemeld, zal Sitac naar eigen keuze en inzicht: (1) de gebrekkige producten, componenten en/of dienstenprestaties (gedeeltelijk) vervangen of herstellen; (2) de gebrekkige producten en/of componenten herstellen; of (3) een bedrag crediteren dat in alle redelijkheid overeenstemt met de aard en de omvang het betreffende gebrek. De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge verborgen gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door Sitac. 

10.7 De eventuele (gedeeltelijke) vervanging of herstelling van producten, componenten en/of dienstenprestaties kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen Sitac en de Klant. 

10.8 Zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Sitac, heeft de Klant in geen geval het recht om producten terug te sturen of hieraan werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. 

10.9 Sitac behoudt zich het recht voor om zelf de niet- Conformiteit Van De Levering en/of andere gebreken vast te stellen, en de oorzaak ervan na te gaan. Wanneer Sitac hierom verzoekt, zal de Klant de betreffende producten, op eigen kosten en op eigen risico, aan Sitac op de door Sitac meegedeelde plaats bezorgen binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na ontvangst van het verzoek daartoe vanwege Sitac. 

10.10 Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging of herstelling van producten en/of dienstenprestaties ontheffen de Klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst tussen Sitac en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van Sitac, deze Algemene Voorwaarden, en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en). 

10.11 De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten. 

11. GARANTIE 

11.1 De Klant erkent en aanvaardt dat Sitac een beperkte en voorwaardelijke garantie toekent aan de eindklant – eerste eigenaar van de aangekochte producten en verklaart de inhoud hiervan te kennen. De Klant verbindt zich ertoe binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na kennisname van een garantieclaim vanwege een eindklant – eerste eigenaar, deze garantieclaim aan Sitac over te maken, bij gebreke waarvan de Klant zelf zal instaan voor de garantieverplichtingen, zonder de mogelijkheid van enig verhaal t.o.v. Sitac. De Klant verbindt zich ertoe Sitac alle redelijke bijstand te verlenen bij haar onderzoek van de garantieclaim, onder meer (zonder hiertoe beperkt te zijn) door de betreffende producten conform artikelen 10.8 en 10.9 van deze Algemene Voorwaarden aan Sitac te bezorgen. Sitac behoudt zich het recht voor de werkzaamheden in het kader van haar garantieverplichtingen t.o.v. de eindklant – eerste eigenaar in onderaanneming door de Klant te laten uitvoeren. 

11.2 De Klant erkent en aanvaardt dat voormelde beperkte en voorwaardelijke garantie ten aanzien van de eindklant niet geldt met betrekking tot producten die als toonzaalmodel hebben gediend. De Klant erkent en aanvaardt dat hij voor dergelijke producten zelf dient in te staan voor de wettelijke garantieverplichtingen ten aanzien van de eindklant, zonder enig recht van verhaal ten aanzien van Sitac. 

11.3 Sitac beslist soeverein of een garantieclaim voldoet aan de voorwaarden van de beperkte en voorwaardelijke garantie van de eindklant – eerste eigenaar. Sitac is geenszins gebonden door enige verklaring hieromtrent vanwege de Klant aan de eindklant. 12. AANSPRAKELIJKHEID 

12.1 De aansprakelijkheid van Sitac m.b.t. de aangekochte producten, is beperkt tot haar wettelijke verantwoordelijkheden als producent en/of doorverkoper naargelang de omstandigheden. 

12.2 Sitac is geenszins aansprakelijk voor enige schade aan, of enige schade veroorzaakt door of met betrekking tot het gebruik van, materialen die door (of in naam en voor rekening van) de Klant of eindklant werden aangeleverd met het oog op de vervaardiging en/of behandeling van de aangekochte producten met deze materialen. 

12.3 Wanneer de overeenkomst producten betreft die niet door Sitac worden vervaardigd, doch enkel door Sitac worden doorverkocht, kan Sitac niet worden aangesproken m.b.t. enige schade andere dan m.b.t. de Conformiteit Van De Levering en behoren alle klachten en/of schade, andere dan deze m.b.t. de Conformiteit Van De Levering, uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de producent(en) en/of leverancier(s) waarbij Sitac de desbetreffende producten heeft aangekocht. De Klant heeft maximaal de mogelijkheid zich op dergelijke klachten en/of schade te beroepen, gedurende een periode gelijk aan de kortste van volgende periodes:  de garantietermijn die de respectievelijke producent of leverancier aan Sitac aanbiedt;  een absoluut maximum van 1 jaar na levering van de respectievelijke producten en/of dienstenprestaties. Indien de Klant Sitac tijdig en correct, in conformiteit met deze Algemene Voorwaarden, op de hoogte brengt van enige klacht en/of schade andere dan m.b.t. de Conformiteit Van De Levering, zal Sitac deze klacht rechtstreeks doorgeven aan de respectievelijke producent of leverancier. Bij de verdere afhandeling van deze klachten- of schadeprocedure fungeert Sitac enkel als tussenpersoon tussen de Klant en de respectievelijke producent of leverancier. De verantwoordelijkheid van Sitac blijft dienaangaande beperkt tot het doorgeven van informatie tussen enerzijds de respectievelijke producent of leverancier en anderzijds de Klant, zonder dat Sitac op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld m.b.t. de effectieve klacht en/of schade. 

12.4 De aansprakelijkheid van Sitac is te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid die in de gegeven feitelijke omstandigheden verplicht is opgelegd door de wet, en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag, of (2) het bedrag van de uitkering van de door Sitac aangegane verzekeringspolissen. 

12.5 Sitac is in geen geval aansprakelijk voor: (i) indirecte schade (met inbegrip van omzetverlies), (ii) de door de Klant, eindklant en/of derden toegebrachte schade, (iii) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, (iv) schade aan aangekochte producten die de Klant of eindklant heeft trachten te wijzigen of indien de Klant of eindklant materialen heeft gebruikt die niet voldoen aan de parameters zoals voorzien door Sitac en/of (v) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Klant, diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindklant van wettelijke en/of andere verplichtingen, met inbegrip van de handleiding die bij de producten wordt geleverd. 

12.6 Sitac is, in overeenstemming met de artikelen 9 en 14 van deze Algemene Voorwaarden in geen geval aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het in gebreke blijven van de Klant en/of eindklant om alle noodzakelijke en nuttige informatie op te vragen en te verifiëren, evenmin als voor enige schade ten gevolge van foutieve en/of onvolledige informatie die aan de Klant en/of eindklant werd overhandigd door de Klant, leverancier(s) en/of producent(en) van de aangekochte producten en/of enige andere derde. 

12.7 Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk m.b.t. de doorverkoop van de aangekochte producten, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven. 

12.8 Sitac is, conform de artikelen 6.2 tot 6.5 van deze Algemene Voorwaarden, geenszins aansprakelijk voor:  enige kwaliteitswaarborgen met betrekking tot de geleverde producten en/of diensten die niet uitdrukkelijk zijn opgenomen in de schriftelijke overeenkomst tussen Sitac en de Klant, in de orderbevestiging uitgaande van Sitac, in de door Sitac opgestelde offerte en/of in de medegedeelde prijslijsten;  geringe kleur- en kwaliteitsafwijkingen, en dit niettegenstaande een eventueel door Sitac conform artikel 6.4 van deze Algemene Voorwaarden verstrekte garantie met betrekking tot kleurovereenstemming van meubelstoffen en/of lederuitvoeringen; kleurovereenstemmingen van meubelstoffen en lederuitvoeringen, indien de Klant Sitac niet uitdrukkelijk om dergelijke garantie heeft verzocht en/of de betreffende producten en/of diensten niet gelijktijdig heeft besteld;  kleine maatafwijkingen en veranderingen in vorm en uitzicht van een model ten aanzien van de maten, vorm en uitzicht opgenomen in de schriftelijke overeenkomst tussen Sitac en de Klant, in de orderbevestiging uitgaande van Sitac, in de door Sitac opgestelde offerte en/of in de medegedeelde prijslijsten. 

13. VRIJWARING 

13.1 De Klant zal Sitac volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met de schriftelijke overeenkomst tussen Sitac en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van Sitac, deze Algemene Voorwaarden, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Klant. 

13.2 De Klant zal Sitac schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de onder artikel 

13.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde vorderingen en/of procedures. 

14. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT 

14.1 De Klant draagt de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid om:  alle gegevens tijdig te overhandigen aan Sitac, onder meer m.b.t. de gegevens waarvan Sitac aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van haar verplichtingen t.o.v. de Klant, en m.b.t. de gegevens waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de verplichtingen van Sitac t.o.v. de Klant;  Sitac voorafgaand aan de levering van de aangekochte producten en/of dienstenprestaties, op de hoogte te brengen van mogelijke standaard- en wettelijke voorwaarden waaraan deze producten dienen te voldoen;  Sitacschriftelijk en tijdig op de hoogte te brengen van de specifieke vereisten waaraan de aangekochte producten en/of dienstenprestaties dienen te voldoen;  de bijzondere verplichtingen verbonden aan het gebruik van de producten die gelden in het land waar de producten zullen worden geleverd en/of gebruikt, zoals vermeld in artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden na te leven, ongeacht of deze verplichtingen krachtens de wet van het land waar de producten worden geleverd en/of gebruikt aan Sitac toekomen;  ingeval van levering “Delivery Duty Paid”, (i) Sitac tijdig te informeren over de tijdstippen waarop hij beschikbaar is om de levering te ontvangen, (ii) Sitac onverwijld te informeren over enige bezwaren met betrekking tot het door Sitac voorgestelde tijdstip van levering, en (iii) voldoende stockage- en afleveringsruimte te voorzien teneinde de levering te faciliteren;  de producten en/of dienstenprestaties binnen de 48 uur na levering grondig te keuren, en heeft in ieder geval de verplichting om de producten en/of dienstenprestaties op een adequate wijze te testen alvorens deze te gebruiken, verwerken en/of door te verkopen;  de producten te allen tijde te behandelen en gebruiken conform de handleiding die bij de producten wordt geleverd.  zijn klanten op afdoende wijze te informeren over de veiligheidsinstructies en de gebruiksvoorschriften (zoals meegedeeld in de handleiding, waarvan de Klant verklaart de inhoud te kennen);  de noodzakelijke verzekeringsovereenkomsten af te sluiten, onder meer m.b.t. het eigendomsvoorbehoud zoals vastgesteld in artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden. De Klant verleent Sitac de toestemming om op eerste verzoek inzage te krijgen in de polissen en betalingsbewijzen van voornoemde verzekeringen. 

14.2 Indien de Klant niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen Sitac en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van Sitac, deze Algemene Voorwaarden, en/of wanneer de Klant niet voldoet aan al zijn andere (wettelijke) verplichtingen, heeft Sitac het recht haar verplichtingen (tijdelijk) op te schorten. De kosten verbonden aan deze schorsing zijn integraal ten laste van de Klant. Deze kosten hebben onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): extra gepresteerde werkuren, stockagevergoedingen, etc. 

15. OVERMACHT EN HARDSHIP 

15.1 Sitac is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. 

15.2 In geval van overmacht of hardship kan Sitac naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. Sitac: (1) aan de Klant voorstellen om de ontbrekende producten en/of componenten te vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst tussen Sitac en de Klant buitengerechtelijk ontbinden; en/of (4) de Klant uitnodigen om de overeenkomst tussen Sitac en de Klant te heronderhandelen. Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan Sitac, overeenkomstig artikel 24 van deze Algemene Voorwaarden, de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen. 

15.3 Onder overmacht en hardship, wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen; grondstofschaarste; valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de definitieve oplevering; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file; etc. 

16. FACTUUR EN BETALING 

16.1 Sitac behoudt zich het recht voor producten en/of diensten onmiddellijk na levering te factureren, en dit eveneens ingeval van gedeeltelijke leveringen. 

16.2 De Klant moet zijn klachten met betrekking tot facturen binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur aan Sitac melden per Aangetekende Klachtenbrief. 

16.3 Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, dienen alle facturen binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum te worden betaald. 16.4 Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Sitac of door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. Het is de Klant niet toegestaan om betalingen uit te voeren aan tussenpersonen. 

16.5 Er wordt geen korting toegestaan voor contante betalingen. Enkel kwitanties ondertekend door personen die bevoegd zijn Sitac in rechte te verbinden zijn geldig. 

16.6 Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen: (1) is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijks gekapitaliseerde intrest van 1 % per maand verschuldigd op het openstaande saldo – en dit onverminderd de eventuele uitgifte van een wissel door en op de Klant; (2) is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van vijfhonderd Euro (€ 500,00), onverminderd het recht van Sitac om hogere schade te bewijzen; (3) is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten; (4) worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van Sitac op de Klant onmiddellijk opeisbaar; en (5) heeft Sitac van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de geleverde producten terug te vorderen van de Klant, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Klant te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een (dreigend) faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor Sitac redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant verliest. 

16.7 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen. 

16.8 De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van Sitac geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van de desbetreffende factuur. 

17. ANNULATIE 

17.1 Sitac behoudt zich het recht voor de overeenkomst tussen Sitac en de Klant en/of het order van de Klant, zonder enige vorm van schadevergoeding en zonder enig recht van verhaal t.o.v. Sitac, geheel of gedeeltelijk te annuleren indien bepaalde producten en/of componenten van bepaalde producten niet voorradig zijn. 

17.2 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Sitac, is het de Klant niet toegestaan om haar order of de overeenkomst tussen Sitac en de Klant te annuleren. Ingeval de overeenkomst tussen Sitac en de Klant door of lastens de Klant wordt geannuleerd, zelfs met uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Sitac, is de Klant gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 25% van het totale factuurbedrag, hetzij 50 % van het totale factuurbedrag indien de geannuleerde overeenkomst betrekking heeft op zitmeubelen en maatwerk, onverminderd het uitdrukkelijke recht van Sitac om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd. 

18. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

18.1 De eigendomsrechten op de geleverde producten gaan pas over op de Klant op het ogenblik van de volledige betaling van prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren. De Klant draagt het risico voor de geleverde producten vanaf de levering conform artikel 7.1 van deze Algemene Voorwaarden. 

18.2 Het eigendomsvoorbehoud geldt eveneens voor producten die in bewaring of consignatie werden gegeven met het oog op verkoop voor rekening van Sitac. 

18.3 De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde producten veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op deze producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Sitac daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

18.4 Voorts verbindt de Klant zich ertoe de onbetaalde producten te verzekeren voor brand, ontploffings- en waterschade en diefstal. Een eventuele uitkering van deze verzekeringen komt toe aan Sitac. 

18.5 Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, of indien Sitac vermoedt dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, zal de Klant op eerste en eenvoudig verzoek van Sitac de desbetreffende producten op eigen kosten en risico binnen de 24 uur aan Sitac terugbezorgen. Uitoefening van dit recht heeft de onmiddellijke en automatische ontbinding tot gevolg van de overeenkomst tussen Sitac en de Klant. Bijgevolg is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling volgende bedragen verschuldigd: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag, voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles onverminderd het recht van Sitac om hogere schade te bewijzen. Bij terugontvangst van de producten, en voor zover deze producten nog in goede staat worden bevonden, worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Klant onder aftrek van voormelde verschuldigde bedragen. 

18.6 In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud bekomt Sitac automatisch een pandrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de desbetreffende producten, en is de Klant aan Sitac een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het totale factuurbedrag verschuldigd. 

19. RECHTSVERWERKING 

Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet- toepassen door Sitac van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking. 

20. NETTING 

20.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen Sitac en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen Sitac en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. 

20.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Klant en Sitac doorgevoerde schuldvergelijking. 

21. OPSCHORTING EN ONTBINDING 

21.1 In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kan schaden, houdt Sitac zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Sitac om bijkomende schadevergoeding te vorderen. 

21.2 Indien de overeenkomst tussen Sitac en de Klant wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 

21.1 van deze Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Klant het recht om van Sitac te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst. 

22. VERTROUWELIJKHEID EN INTELLECTUELE EIGENDOM 

22.1 Sitac blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op de door haar geleverde producten en/of diensten. De Klant garandeert Sitac dat de door de Klant verstrekte gegevens geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. 

22.2 Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om publiciteit te (laten) voeren voor de producten en/of diensten van Sitac zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe vanwege Sitac. 

22.3 Alle documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen van welke aard ook, die aan de Klant worden verstrekt tijdens de onderhandelingen m.b.t., en/of de uitvoering van de overeenkomst tussen Sitac en de Klant, en/of die worden vermeld in elk mogelijk document uitgaande van Sitac, met inbegrip van de orderbevestiging en de leveringsbon uitgaande van Sitac, moeten vertrouwelijk behandeld worden. Op het eerste verzoek van Sitac moeten voormelde stukken worden teruggeven.

22.4 Deze documenten, informatie, modellen en ontwerpen blijven eigendom van Sitac en mogen niet aan derden worden meegedeeld, noch gekopieerd, noch (in)direct, geheel of gedeeltelijk, worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Sitac.

22.5 De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook na de beëindiging of het einde van de overeenkomst tussen Sitac en de Klant, minstens totdat de desbetreffende documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen, zonder fout van de Klant, publiek gekend zijn. 

23. PERSOONSGEGEVENS EN BEELDMATERIAAL 

23.1 De Klant geeft aan Sitac de toelating om alle door de Klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Sitac aangeboden producten en/of dienstenprestaties. De Klant geeft Sitac de toestemming deze gegevens aan derden over te maken. 

23.2 De Klant kan steeds om mededeling en verbetering van deze gegevens vragen. Indien de Klant geen commerciële informatie van Sitac meer wenst te ontvangen, dient de Klant Sitac hiervan op de hoogte te brengen. 

23.3 De Klant geeft aan Sitac de toelating om beeldmateriaal van de bij de Klant geleverde producten en/of dienstenprestaties te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van Sitac, publicatie in folder(s), etc. 

23.4 De Klant garandeert Sitac dat de eventueel door hem verstrekte persoonsgegevens van de eindklant werden verzameld en verwerkt met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens en dat de Klant de uitdrukkelijke toestemming tot verwerking en gebruik van persoonsgegevens heeft ontvangen vanwege de persoon op wie deze persoonsgegevens betrekking hebben. 

23.5 Sitac verbindt zich ertoe, in het kader van de bescherming van persoonsgegevens, naar best vermogen gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van eventueel door haar verwerkte persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en tegen iedere andere niet-toegelaten verwerking van die persoonsgegevens. 

nl_BENL